ماهواره seasat

ماهواره seasat ناسا

ماهواره seasat پرتاب شده توسط ناسا