توضیح مدولاسیون

مدولاسیون چیست

فواید استفاده از مدولاسیون چیست