دینامیک کهکشان

شکل گیری کهکشان

کهکشان از کجا تا کجا-ماده تاریک