ساخت فضاپیما

طراحی فضاپیما و ساخت آن

تولید و ساخت موشک های فضایی