خوشه های کهکشانی

خوشه سنبله

خوشه کهکشانی سنبله و خوشه کهکشانی گیسو