تاریخ ستاره شناسی

تاریخی سیارات و شناخت آنها

دانشمندان ریاضیدان و ستاره شناس